info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Privacybeleid

Beste gebruiker,

uit hoofde van art. 13 EU-verordening 2016/679 (hierna “GDPR”), informeren wij u dat de verwerking van de door u verstrekte gegevens zal worden uitgevoerd met behulp van methoden en procedures die erop gericht zijn dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd met respect voor de fundamentele rechten en vrijheden, evenals de waardigheid van de betrokkene, met bijzondere verwijzing naar vertrouwelijkheid en veiligheid, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Wij herinneren u eraan dat onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, vergelijken of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen (art. 4 GDPR).

1 – Voorwerp van de verwerking

De door SC Management s.r.l. verwerkte gegevens hebben betrekking op:

 • Automatisch verzamelde gegevens. De computersystemen en -toepassingen voor de werking van deze website detecteren in het kader van hun normale werking bepaalde gegevens (waarvan de overdracht impliciet voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen) die in verband kunnen worden gebracht met identificeerbare gebruikers. De verzamelde gegevens omvatten de IP-adressen en de domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier) notatieadressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters betreffende het besturingssysteem, de browser en de door de gebruiker gebruikte computeromgeving. Deze gegevens worden gedurende de strikt noodzakelijke tijd verwerkt, uitsluitend om statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en de goede werking ervan te controleren. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht, omdat ze rechtstreeks verband houden met de surfervaring.
 • Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens. De verwerking van gegevens die u verstrekt door formulieren in te vullen is onderworpen aan uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming, die u kunt geven in de formulier-specifieke informatie (link contactformulierinformatie invoegen).
 • Uw vrijwillige verzending van e-mails naar onze e-mailadressen vereist geen verdere informatie of verzoek om toestemming.

Cookies. De site maakt geen gebruik van first-party/ third-party technische/profiling cookies die browsinggegevens van gebruikers kunnen verzamelen, waarvan de verstrekking facultatief is en plaatsvindt via de uitdrukking van vrije en geïnformeerde toestemming. Cookies worden gebruikt om de doeltreffendheid van de site te analyseren en de site mettertijd gemakkelijker en intuïtiever te maken. Er is een apart cookiebeleid beschikbaar voor meer informatie (link cookiebeleid invoegen).

2 – Rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is te vinden in (i) zijn uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR) en (ii) in het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking (ex art. 6.1(f) van de GDPR).

3 – Doel van de verwerking

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw surfervaring te verbeteren.

4 – Behandelingsmethoden

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met voornoemde wetgeving en met de geheimhoudingsverplichtingen die gelden voor de activiteiten van de controller. De gegevens worden zowel per computer als op papier en op andere geschikte dragers verwerkt, met inachtneming van de passende beveiligingsmaatregelen overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder f), van de GDPR.

De verwerking is beperkt tot de volgende handelingen en op de volgende wijze:

 • verzameling van gegevens van de betrokkene;
 • registratie en verwerking in geautomatiseerde vorm;
 • xorganisatie van archieven in een overwegend geautomatiseerde vorm.

De gegevens in kwestie zullen niet worden verspreid, terwijl ze wel zullen of kunnen worden meegedeeld aan openbare of particuliere entiteiten die in het kader van de hierboven beschreven doeleinden opereren.

5 – Bewaren van gegevens

De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (“beginsel van bewaring”, art. 5 GDPR).

6 – Toegang tot behandeling

De gegevens zullen toegankelijk worden gemaakt voor de in punt nr. 3:

 • werknemers/medewerkers in hun hoedanigheid van gemachtigde verwerkers, mits zij op passende wijze zijn aangewezen;
 • aan derden, partners van de verantwoordelijke voor de verwerking.

7 – Datacommunicatie

De gegevens worden niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden of op enigerlei wijze verspreid. Daartoe wordt bij de verwerking gebruik gemaakt van passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot de gegevens door derden te voorkomen en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Zonder dat uitdrukkelijke toestemming vereist is, kan de verantwoordelijke voor de verwerking uw gegevens voor de in punt 3 genoemde doeleinden meedelen aan de volgende entiteiten:

externe medewerkers en managers van het bedrijf die belast zijn met de uitvoering van de verwerking.

8 – Gegevensoverdracht

Het beheer en de opslag van persoonsgegevens vinden plaats op servers binnen de Europese Unie van de verantwoordelijke voor de verwerking en/of derde bedrijven die zijn aangewezen en naar behoren zijn aangesteld als gegevensverwerkers.

De gegevens worden niet buiten de Europese Unie doorgegeven.

9 – Aard van de gegevensverstrekking en gevolgen van de weigering om te antwoorden

De verstrekking van gegevens voor de in punt 3 genoemde doeleinden is verplicht. Bij afwezigheid daarvan zal de navigatie op deze site niet kunnen worden voortgezet.

10 – Rechten van de betrokkene

Volgens de bepalingen van de GDPR heeft de betrokkene de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • bevestiging te krijgen of hem/haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens (recht op toegang art. 15);
 • zonder onnodige vertraging rectificatie van zijn/haar onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen (recht op rectificatie, artikel 16);
 • de persoonsgegevens die hem betreffen zonder onnodige vertraging te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan (recht om te worden vergeten, artikel 17);
 • in bepaalde gevallen beperking van de verwerking te verkrijgen (recht op beperking van de verwerking art. 18);
 • de hem betreffende persoonsgegevens die hij heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht deze gegevens in bepaalde gevallen zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie hij ze heeft verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid art. 20);
 • te allen tijde om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens (recht van verzet art. 21);
 • zonder onnodige vertraging in kennis worden gesteld van de inbreuk in verband met persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke (artikel 34);
 • de uitdrukkelijke toestemming te allen tijde intrekken (voorwaarden voor toestemming art. 7).

In voorkomend geval heeft de betrokkene, naast de rechten uit hoofde van de artikelen 16-21 GDPR (recht op rectificatie, recht om vergeten te worden, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensportabiliteit, recht op bezwaar), het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

11 – Wijze van uitoefening van het recht

Betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen, kunnen contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende e-mailadres: info@sc-management.it

12 – Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking is SC Management s.r.l. – Via XXV Maggio 13, 20040 Cavenago Di Brianza (MB) – P.I. 09874430961.

De lijst van personen die verantwoordelijk zijn voor en gemachtigd zijn tot het verwerken van gegevens kan worden geraadpleegd op het bovengenoemde kantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking.

13 – Actualisering van dit beleid

Deze informatie kan worden gewijzigd. Belangrijke wijzigingen zullen aan de belanghebbenden worden meegedeeld door middel van een bericht of publicatie op de website van de vennootschap.