info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

81/08 Waarom maakt het uit?

De “

Occupational Safety Consolidation Act

” (Wetsbesluit. 81/2008) is ontwikkeld in volledige overeenstemming met de filosofie van de EU-richtlijnen, gericht op planning en deelname van alle belanghebbenden aan de werkzaamheden.

Het werd aanzienlijk aangevuld en gewijzigd door de Wetsbesluit. 106/2009waarmee de“modernisering” van de veiligheidsdiscipline werd voltooid.

Wet nr. 98/2013, waarbij de Wetsbesluit nr. 69/2013in Art. 32 voert vereenvoudigingen in met betrekking tot formele verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, met name voor bedrijven met een laag ongevallenrisico en voor startende bedrijven.

De T.U. somt de algemene beschermingsmaatregelen van het veiligheidssysteem van het bedrijf op, die vervolgens worden aangevuld met de veiligheidsmaatregelen waarin dezelfde T.U. voorziet voor specifieke risico’s of activiteitssectoren (bijvoorbeeld het manueel hanteren van lasten, videoterminals, fysische, biologische en kankerverwekkende agentia, enz.)

Onder de algemene beschermingsmaatregelen is risicobeoordeling een absoluut centraal vereiste om de doeltreffendheid van de veiligheidsmaatregelen in elke werkomgeving te waarborgen.
Zij “moet alle risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bestrijken, ook die welke betrekking hebben op groepen werknemers die aan bijzondere risico’s zijn blootgesteld”, waaronder die welke verband houden met werkgerelateerde stress, zwangere werknemers, alsmede die welke verband houden met genderverschillen, leeftijd en herkomst uit andere landen.

De resultaten van de risicobeoordeling moeten formeel worden vastgelegd in het risicobeoordelingsdocument (DVR). Alle taken die de werknemers aan specifieke risico’s blootstellen, moeten daar ook worden vermeld.

Onder de bovengenoemde algemene maatregelen vallen met name de volgende verplichtingen op:

  • preventieplanning gericht op een complex waarbij de productietechnische omstandigheden van het bedrijf en de invloed van milieu- en arbeidsorganisatiefactoren consequent in de preventie worden geïntegreerd;
  • uitschakeling van risico’s en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking ervan tot een minimum in verhouding tot de door de technische vooruitgang verworven kennis;
  • beperkt gebruik van chemische, fysische en biologische agentia op de werkplek
  • adequate voorlichting en opleiding van de werknemers;
  • adequate informatie en opleiding voor managers en toezichthouders;
  • adequate informatie en opleiding voor de veiligheidsvertegenwoordigers van de werknemers;
  • onderwijs aan werknemers;
  • noodmaatregelen in geval van eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers en ernstig en onmiddellijk gevaar;
  • gebruik van waarschuwings- en veiligheidstekens.

Het niet aanpassen van de onderneming aan de huidige veiligheidsvoorschriften kan voor een ondernemer een aanzienlijke kostenpost betekenen.

Indien de controles van de bevoegde instanties (Asl, arbeidsinspectie) tekortkomingen op dit gebied aan het licht brengen, variëren de sancties van een geldboete tot, in de ernstigste gevallen, arrestatie en gevangenisstraf.

Wet 99/2013 herzag de sancties en boetes voor inbreuken op de voorschriften inzake arbeidshygiëne, gezondheid en veiligheid. Met de Ministeriële nota nr. 12059 van 2 juli 2013 verduidelijkt dat de verhoging uitgesloten is voor sancties van vóór 2 juli 2013, terwijl de Ministerieel Circulaire nr. 35/2013 de wijze van toepassing van de herwaardering en de bestemming van de desbetreffende bedragen uit de nieuwe ontvangsten vastgesteld.