info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

INAIL… Wat is het? Hoe werkt het?

Hoe werkt de verzekering van Inail tegen arbeidsongevallen? Alle werkgevers zijn verplicht de nodige sociale bijdragen aan Inail te betalen om de verzekering van hun werknemers bij arbeidsongevallen, beroepsziekten of arbeidsongeschiktheid te waarborgen.

Bij een arbeidsongeval garandeert de Inail-verzekering de werknemer een vergoeding tijdens de periode van werkonderbreking.

De arbeidsongevallenverzekering is een verplichting die alle werkgevers die werknemers of para-ondergeschikte werknemers in dienst hebben voor activiteiten die bij wet als risicovol zijn aangemerkt; het is echter ook een garantie omdat de betaling van de INAIL-bijdragen de werkgever vrijstelt van wettelijke aansprakelijkheid voor door de werknemer op de werkplek opgelopen letsel.

INAIL: wat is een arbeidsongevallenverzekering en hoe werkt die?

Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht voor alle werkgevers die werknemers en para-ondergeschikten in dienst hebben voor activiteiten die bij wet als risicovol zijn aangemerkt.

De INAIL-verzekeringsplicht geldt ook voor ambachtslieden en werknemers in de landbouw, die ook verplicht zijn zich te verzekeren. Met de ontwikkeling van de arbeidswereld en de invoering van nieuwe technologieën is de verplichting tot melding aan Inail en tot verzekering tegen arbeidsongevallen in de loop der jaren uitgebreid tot bijna alle productie- en dienstverlenende activiteiten.

Inail biedt speciale verplichtingen en bescherming voor de werkgever en rechten voor werknemers bij arbeidsongevallen. Hier is wat nuttige informatie voor werkgevers en werknemers over de verzekering van Inail tegen arbeidsongevallen.

INAIL: hoe de arbeidsongevallenverzekering werkt in geval van letsel of ziekte

Bij een arbeidsongeval garandeert de verzekering van Inail de werknemer, vanaf de 5e dag van werkonderbreking, eenvergoeding van 60% van het gewone loon tot de 90e dag en 75% vanaf de 91e dag en tot volledig herstel. Wat betreft de dagen die niet worden gecompenseerd door Inail bedraagt de aan de werknemer betaalde vergoeding bij een arbeidsongeval 100% voor de dag van het ongeval, die als een volledige werkdag wordt beschouwd, en 60% voor de volgende 3 door de werkgever verschuldigde dagen, tenzij in de CCNL’s anders is bepaald.

In geval van een ongeval moet de werknemer zich naar een spoeddienst begeven om een medisch attest aan te vragen dat aan de werkgever moet worden toegezonden, die op zijn beurt het ongevalsverslag aan Inail moet toezenden indien de prognose meer dan drie dagen bedraagt.

Indien de werkgever het INAIL niet binnen twee dagen na de indiening van het medisch attest door de werknemer in kennis stelt van een ongeval, worden boetes van 1 290 tot 7 745 euro opgelegd.

De sanctie wordt ook toegepast in geval van onvolledige bekendmaking van werknemersgegevens, op basis van de bepalingen van Wet 251/1982.

Bovendien moet de werknemer, wanneer de prognose afloopt, zich naar de bevoegde Inail begeven voor het medisch onderzoek dat nodig is om de afsluiting van het ongeval of de voortzetting van de arbeidsonthouding vast te stellen, met als gevolg de afgifte van een nieuw medisch attest.

INAIL-verzekering tegen arbeidsongevallen: verplichtingen en naleving door de werkgever

De werkgever die een activiteit begint, is verplicht Inail de verklaring van activiteit of uitoefening toe te zenden, die nuttig is voor de mededeling van alle gegevens over de uitgeoefende activiteit, het verrichte werk en het vermoedelijke loon van de werknemers om het bedrag van de jaarlijks te betalen premie voor de verzekering tegen arbeidsongevallen vast te stellen.

De verklaring van aanvang van de werkzaamheden kan alleen in speciaal gedocumenteerde gevallen binnen vijf dagen na het begin van de werkzaamheden elektronisch worden verzonden. Werkgevers die de verklaring van indiensttreding bij Inail indienen, ontvangen binnen 30 dagen na de datum van indiening, op telematische wijze, het certificaat van verzekering tegen arbeidsongevallen en de berekening van de jaarlijkse Inail-premie die ten gunste van de werknemer moet worden betaald.

Het certificaat van arbeidsongevallenverzekering dat aan de werkgever zal worden bezorgd, bevat de toegekende bedrijfscode en het PAT-nummer, de territoriale verzekeringspositie en de pincode die nodig is om toegang te krijgen tot de telematicadiensten van Inail.

Het door Inail aan de werkgever toegezonden verzekeringscertificaat zal ook worden meegestuurd met het fac simile van het F24-formulier waarmee de jaarlijkse premie met de desbetreffende vervaldatum moet worden betaald.

INAIL-verzekering tegen arbeidsongevallen: bedrag en betaling van de jaarlijkse premie

De werkgever die verplicht is de arbeidsongevallenverzekering van Inail te betalen en de ambachtsman zonder personeel betalen elk jaar de Inail-premie door zelf aangifte te doen.

Voor de berekening van de INAIL-premie worden bij wetsbesluit 38/2000 vier afzonderlijke beheersvormen onderscheiden die voorzien in de toepassing van afzonderlijke tarieven, die overeenkomen met het gemiddelde nationale risico van de werkzaamheden die onder elk tarief vallen.

De afzonderlijke beheersvormen die nuttig zijn voor de berekening van de jaarlijkse Inail-premie zijn:

  • industrie
  • handwerk
  • tertiair
  • andere activiteiten van andere aard.

Inail: jaarlijkse premiebetaling, termijnen en betalingswijzen

De Inail-premie die de werkgever moet betalen voor verzekeringsdekking bij een arbeidsongeval wordt onderverdeeld in gewone en bijzondere premie:

  • de gewone premie wordt bepaald door het bedrag van het werkelijke of conventionele loon dat tijdens de verzekeringsperiode wordt betaald en het premiepercentage; het is dus de numerieke vertaling van de ernst van het risico van het werk. In het geval van para-ondergeschikte werknemers wordt de gewone premie verdeeld in de verhouding 1/3 ten laste van de werknemer en 2/3 ten laste van de opdrachtgever. De verplichting tot betaling van de premie rust in ieder geval op de opdrachtgever;
  • voor sommige activiteiten is het door de aard, de wijze van uitvoering of andere omstandigheden moeilijk om de premie in de gewone vorm vast te stellen. In deze gevallen voorziet de wet in de mogelijkheid om speciale eenheidspremies vast te stellen, die worden berekend aan de hand van andere elementen dan die welke de gewone premie bepalen, zoals het aantal bij het werk betrokken personen, het aantal machines, de aard en de duur van de activiteit.

De jaarlijkse Inail-premie voor de arbeidsongevallenverzekering moet vóór 16 februari van elk jaar worden betaald met behulp van het uniforme betalingsformulier – F24 of het betalingsformulier F24 EP (overheidsinstanties) voor overheidsorganen en -entiteiten.

De eigen aangifte van de Inail-premie kan ook in vier termijnen worden gedaan, nl:

  • Eerste termijn, 16 februari
  • Tweede termijn, 16 mei
  • Derde termijn, 16 augustus uitgesteld tot 20 augustus;
  • Vierde termijn, 16 november.