info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Hersenen ontvluchten Italië… hier zijn de laatste schattingen!

Ons land geeft ongeveer 4 procent van het BBP (ramingen van de OESO) uit aan het volledige onderwijs van zijn burgers: bijna 69 miljard euro, of ongeveer 20 keer de beruchte Imu-Tasi op het eerste huis dat enkele jaren geleden werd afgeschaft.

In het verleden heeft iemand de totale overheidsuitgaven voor de opleiding van een jongere die de universiteit afmaakt, geschat op ongeveer 100.000 euro.

Goed, of eigenlijk heel slecht: want het vijfde Istat-rapport over eerlijk en duurzaam welzijn, dat enkele maanden geleden werd gepresenteerd, brengt heel slecht nieuws.

Voor het eerst omvat de “Bes” – die trends in de levenskwaliteit van burgers en het milieu analyseert – onder zijn indicatoren het vermogen van het land om talent vast te houden. Op welke manier? Als indicator voor de mobiliteit van afgestudeerden wordt het specifieke migratiecijfer gebruikt, d.w.z. de verhouding tussen het migratiesaldo van afgestudeerden en het overeenkomstige bestand van ingezetenen, uitsluitend voor Italianen tussen 25 en 39 jaar, een leeftijdsgroep waarin het innovatiepotentieel van afgestudeerden bijzonder groot is.

Wat vertelt het Istat-rapport ons?

Dat in 2016 het migratiesaldo van jonge Italiaanse afgestudeerden niet alleen negatief was, met het verlies van ongeveer 10.000 “brains”, maar bijna dubbel zo hoog was als in 2012: het respectieve cijfer was -4,5 per duizend inwonende afgestudeerden (vier jaar eerder was het -2,4 per duizend).

En dat niet alleen: zoals ISTAT-onderzoekers Maria Pia Sorvillo en Francesca Licari in Neodemos opmerkten, “gaat het lichte economische herstel dat in 2015 begon en in 2016 werd bevestigd (met een stijging van het bbp met respectievelijk +0,8 en +0,9%) niet gepaard met een ommekeer in de migratietrends, en neemt het in vergelijking met 2015 zelfs verder af”. Ons land ziet dus het verlies van hooggekwalificeerde jongeren met gespecialiseerde en geavanceerde vaardigheden voortduren.

Alle regio’s hebben een negatief migratiesaldo van Italiaanse afgestudeerden op internationaal niveau, met inbegrip van het briljante Lombardije en Emilia-Romagna: deze laatste winnen alleen terrein in absolute termen als de “verliezen” naar het buitenland worden opgeteld bij de “winsten” in verband met de interregionale mobiliteit van afgestudeerden (die van het zuiden naar het noorden).

In Basilicata, Calabrië en Sicilië is het beeld uitgesproken negatief: de migraties naar het buitenland, die een negatief saldo tussen -4 en -7 per duizend opleveren, worden opgeteld bij de migraties naar andere regio’s van Italië om tot een migratiecijfer tussen -26 en -28 per duizend te komen. Ook emigreren afgestudeerden procentueel meer dan de gemiddelde Italiaan, die echter niet verminkt (van 2008 tot 2016 emigreerden 623.885 van onze landgenoten).

Wat betekent dit voor een Italië dat 4% van het BBP in onderwijs investeert, maar het opgeleide talent niet kan vasthouden?

“Deze gegevens geven ons een beeld van een land waarin het meest gekwalificeerde menselijke kapitaal, dat is opgeleid dankzij een aanzienlijke investering van de staat en de gezinnen, en dat een motor van innovatie en een drager van creativiteit zou kunnen zijn, gedeeltelijk verloren gaat”, benadrukten Sorvillo en Licari.

Een grotere beschikbaarheid van gegevens zal kunnen uitwijzen of en in welke mate dit verlies wordt gecompenseerd door de instroom van buitenlandse afgestudeerden, maar de meest recente ramingen van de ISTAT-arbeidskrachtenenquête zijn niet bemoedigend: na een lichte stijging is het aantal jonge buitenlandse afgestudeerden dat in Italië woont tussen 2015 en 2016 niet noemenswaardig veranderd. Een zeer slecht signaal voor de innovatie en het concurrentievermogen van het land, maar ook voor de belastinginkomsten en de houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel.

Een paar woorden over het Zuiden, dat dubbel getroffen is door de braindrain (zowel naar het Noorden als naar het buitenland). “Vooral in Zuid-Italië is het verlies aan talent bijzonder kritiek en dreigt het een negatieve invloed te hebben op de welvaart en de duurzaamheid ervan”, concluderen de twee ISTAT-onderzoekers: “Het is namelijk niet alleen een symptoom van een structureel gebrek aan adequate arbeidsmogelijkheden, maar vertaalt zich op zijn beurt in de voortzetting van een achterblijvende ontwikkeling van het productieapparaat.