info@sc-management.it

Piazza Cinque Giornate, 1 - 20129 Milaan

Enkelvoudig belastingcertificaat 2018 – Sjabloon, instructies en termijnen

De termijn voor de indiening bij de belastingdienst van het gewone formulier van de enige verklaring 2018 ter staving van de inkomsten uit arbeid en daarmee gelijkgestelde arbeid, de inkomsten uit zelfstandige arbeid, commissies en bepaalde diverse inkomsten die in 2017 zijn betaald, is nu verstreken.

Uiterlijk woensdag 7 maart 2018 moet het Enkelvoudig Belastingcertificaat 2018 (voorheen het CUD) door inhoudingsplichtigen elektronisch worden ingediend bij de Internal Revenue Service. De gegevens zullen worden verwerkt in de vooraf ingevulde belastingaangiften, die vanaf 16 april aanstaande voor de belastingplichtigen beschikbaar zijn. Voor verzamelcertificaten die geen informatie bevatten die nuttig is voor de indiening vooraf, is de termijn voor toezending aan de belastingdienst dezelfde als voor de indiening van de 770-formulieren, namelijk uiterlijk op 31 oktober 2018. Het moet dan uiterlijk op 31 maart (2 april voor dit jaar) aan de werknemers worden overhandigd en aan de zelfstandigen voor vergoedingen die aan de bronbelasting zijn onderworpen.

De CU is in 2015 ingevoerd in ons belastingstelsel en vervangt het oude CUD-formulier voor werknemers en gelijkgestelden en het oude loonbewijs voor zelfstandigen. Laten we in detail bekijken wat de CU is, waarvoor ze dient, wie erin geïnteresseerd is, hoe ze wordt doorgestuurd en wat de deadlines voor 2018 zijn.

Unified Certification 2018: wat het is

De CU heeft tot doel de inkomsten uit arbeid en daarmee gelijkgestelde inkomsten, de inkomsten uit zelfstandige arbeid, commissies en diverse inkomsten, alsmede de beloning uit kortlopende huurcontracten te certificeren . Verhuur op korte termijn is de belangrijkste nieuwigheid in de CU 2018.

Voor het belastingjaar 2017 moeten de inhoudingsplichtigen de certificeringen betreffende de inkomsten van werknemers, de inkomsten als zelfstandige en de diverse inkomsten, die uiterlijk op 31 maart aan de ontvanger moeten worden afgegeven, uiterlijk op 7 maart elektronisch doorgeven aan de belastingdienst.

De enkelvoudige certificering 2018 is verdeeld in“gewone” en“synthetische“.

Het enig certificaat moet uiterlijk op 31 maart worden afgegeven aan de ontvanger van de bedragen volgens het “synthetische” model, terwijl de toezending aan de belastingdienst volgens het “gewone” model uiterlijk op 7 maart elektronisch moet gebeuren. Het “gewone” model heeft, in tegenstelling tot het “synthetische” model, niet het formulier voor de toewijzing van de 2, 5 en 8 promille Irpef. De “samenvatting” moet vóór 2 april 2018 aan de werknemer worden bezorgd, aangezien de gewone termijn van 31 maart dit jaar op een zaterdag valt.

De gewone telematicastroom die naar het Agentschap moet worden gestuurd bestaat uit:

 • Voorblad met informatie over het soort mededeling, de gegevens van de plaatsvervanger, de gegevens van de vertegenwoordiger die de mededeling ondertekent, de ondertekening van de mededeling en de verbintenis tot elektronische indiening;
 • Schema CT waarin de informatie betreffende de telematische ontvangst van gegevens met betrekking tot het door de belastingdienst ter beschikking gestelde formulier 730-4 wordt vermeld;
 • Certificazione Unica 2018 waarin het volgende wordt gemeld:
  • fiscale en socialezekerheidsgegevens met betrekking tot werknemers, gelijkgestelde en fiscale bijstandscertificaten;
  • tot verklaringen van zelfstandige arbeid, commissies en diverse inkomsten;
  • alsmede fiscale gegevens betreffende inkomstencertificaten voor kortlopende huurcontracten.
Enkelvoudig belastingcertificaat 2018: wie moet het indienen?

Degenen die de telematicastroom uiterlijk 7 maart 2018 moeten verzenden, zijn de personen die in 2017:

 • bedragen of waarden hebben betaald die aan bronbelasting zijn onderworpen
 • socialezekerheids- en bijstandspremies en/of verzekeringspremies hebben betaald wegens Inail

De CU 2018 moet ook worden ingediend door personen die bedragen en waarden hebben betaald waarvoor geen bronbelasting verschuldigd is. Dit is het geval indien zij onderworpen zijn aan de aan het INPS verschuldigde bijdrage (voorheen verplicht formulier O1/M in te dienen), bijvoorbeeld buitenlandse ondernemingen die Italiaanse werknemers in het buitenland tewerkstellen en in Italië verzekerd zijn.

Houders van een INAIL-verzekering melden ook hun verzekerde personeelsgegevens bij de CU, door het daarvoor bestemde vakje voor het instituut in te vullen. Alle belastingvervangende administraties zijn verplicht het enig certificaat op te stellen, in ieder geval geregistreerd bij de beheerssystemen die met INPS gestione Dipendenti Pubblici zijn gefuseerd, alsmede entiteiten met personeel dat optioneel bij INPS gestione Dipendenti Pubblici is geregistreerd.

De verklaring moet ook worden ingevuld door belastingsubstituten met werknemers die uitsluitend in het ENPDEP-verzekeringsbeheer zijn ingeschreven.

Enkelvoudig belastingcertificaat 2018: deadline en indieningsprocedures

De uiterste datum voor de telematische verzending van de gegevens over de enige certificeringen naar de Agenzia delle Entrate is 7 maart 2018.

In plaats daarvan is de uiterste datum 31 oktober voor certificaten die alleen vrijgestelde of niet-aangegeven inkomsten bevatten via de vooraf ingevulde belastingaangifte.

De inhoudingsplichtige die in het jaar 2018 fiscale bijstand heeft verleend, moet de aangiften Mod. 730/2018 en de bijbehorende afrekeningen (Mod. 730-3) vóór 7 juli elektronisch doorgeven aan de Belastingdienst.

De stroom moet uitsluitend elektronisch worden ingediend en mag worden doorgestuurd:

 • rechtstreeks door de partij die de mededeling moet doen;
 • via een erkende tussenpersoon.

De indiening van het enig certificaat kan plaatsvinden:

 • rechtstreeks door de persoon die de mededeling moet doen: personen die dit moeten doen, moeten gebruik maken van de telematicadiensten van Fisconline of Entratel
 • via een erkende tussenpersoon.

De software is beschikbaar op de website van de belastingdienst:

 • compilatie – waarmee u gegevens kunt invoeren en het bestand kunt voorbereiden
 • controle – melding van eventuele anomalieën of inconsistenties tussen de inhoud van de verklaring (en de bijlagen) en de aanwijzingen in de technische specificaties en de controlecirculaire.

Om de wedstrijd als gesloten te beschouwen, moet worden gewacht op het volgende ontvangstbewijs dat de juistheid van de transactie en de succesvolle indiening van de mededeling certificeert en dat eveneens beschikbaar is in de rubriek “Ontvangsten” van de website van het Agentschap. In ieder geval kan het ontvangstbewijs zonder tijdslimiet (door de belastingplichtige of de tussenpersoon) worden aangevraagd bij elk belastingkantoor. Wat vervolgens de controle op de tijdigheid van elektronisch ingediende mededelingen betreft, worden mededelingen die binnen de voorgeschreven termijn zijn ingediend maar door de telematicadienst zijn afgewezen, als tijdig beschouwd, mits zij binnen vijf dagen na de datum in de mededeling waarin de reden voor de afwijzing is vermeld, opnieuw worden ingediend.